Etikete göre gösterilenler gümrük müşaviri - CGL Gümrük Müşavirliği
trarzh-CNenderuur

Gümrük Müşaviri Nedir?

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine  "Gümrük Müşaviri" denilir.

Dış Ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılarımıza müşavirlik hizmeti veren Gümrük Müşavirliği ülkemizde kanunla kurulmuş ilk meslektir. 1909 yılından beri Türk Ticaret hayatında bulunan ve müşterilerine gümrükleme ve lojistik hizmetleri yanında, danışmanlık hizmeti veren, dış ticaretin her aşamasında görev alan ve dış ticaret sektörüne yön veren Gümrük Müşavirleri, Türkiye genelinde Gümrük idarelerinde işlem gören beyannamelerin % 85''ini takip etmektedirler.

Devamını oku...

Gümrük Müşavirliği Görev ve Yetkileri

Gümrük Müşavirinin Görevi Nelerdir ?
Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir. Gümrük müşavirleri, vekaletnameleri bulunmadıkça, mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi, diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.   ( BAK. Gümrük Yönetmeliği 694 Madde)

Gümrük Müşavirinin Yükümlülükleri Nelerdir ?
Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur.

Gümrük müşavirleri, Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununun emrettiği defterleri tutmakla yükümlüdür. Bu deftere her günkü işin mahiyeti, takip edilen beyannameye ait bilgiler ve komisyon ücretleri kaydedilir.

Bu kişiler, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari ve kanuni defterlerini vekaletname ve sözleşmelerini; işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup, faks, telgraf ve benzeri belgeler ile düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin belgelerin asıllarını ve örneklerini özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıl muhafaza etmeye; bunları Müsteşarlık merkez denetim elemanları ile yetkili gümrük amir ve memurlarına göstermeye; bunların incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerektiğinde yazılı istek üzerine bunları yukarıda belirtilen görevlilere ibraz etmeye mecburdur.

Gümrük müşavirleri talep halinde, Müsteşarlık merkez denetim elemanları ile gümrük idare amirlerinin yapacakları muayenelerde bulunmakla veya eşya sahiplerini hazır bulundurmakla ya da onunla birlikte hazır bulunmakla yükümlüdür.

Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve/veya şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde bağlı bulundukları Başmüdürlüğe bildirirler. Değişiklik olmayan hallerde durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile bağlı bulunulan Başmüdürlüğe bildirilir. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanır.

Gümrük müşavirleri yanlarında çalışan müşavir yardımcılarının görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları bu hükmün dışındadır. Müşavir yardımcılarının bu şekildeki göreve başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından takip eden gün içinde gümrük müşavirleri derneğine; bu dernek tarafından da bağlı bulunulan gümrük başmüdürlüğüne bir hafta içinde yazı ile bildirilir.

Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.

Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde, tüzel kişilik ortaklarının gümrük müşaviri olması zorunludur. Bu durumda, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar, gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olur. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirket de gümrük idaresince alınan vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur.

Söz konusu şirketler gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermek zorundadır.(BAK. Gümrük Yönetmeliği 698 Madde  (RG.10.08.2006-26255)

Devamını oku...

Kurye - Evrak Teslimi

CGL Gümrük Müşavirliği için zaman; gerçekleştirilecek Gümrük Müşavirliği hizmetinin en kısa sürede hatasız olarak bitirilmesini ifade eder.

Bu bilinç ve bakış açısıyla İhracat, İthalat Evraklarınız, Ordinolarınız  yapılan gümrük müşavirliği hizmet sözleşmesine göre CGL Gümrük Müşavirliği bünyesindeki kurye ve motokuryeleriyle en hızlı şekilde teslim alınır, teslim edilir.

Sözleşmeye göre bu hizmetler gümrük müşavirliği hizmeti içerisinde sunulabilmektedir

Devamını oku...

Nakliye - Navlun - Ardiye Hizmetleri

Gümrük Müşavirliği ve Dış ticaret olgusunun vazgeçilmez ve en önemli servislerinden olan uluslararası ve iç nakliye CGL Gümrük Müşavirliği tecrübe ve bilgi birikimiyle CGL tarafından stratejik iş ortakları üzerinden organize edilebildiği gibi CGL Gümrük Müşavirliği grubu bünyesindeki şirketleriyle de tek elden hizmet verilebilmektedir.

• Müşteri taleplerine ve yük durumuna göre komple ve parsiyel olarak en iyi hizmeti ilke olarak benimseyerek müşterilerimize güvenli, kaliteli ve de hızlı hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.

• Havayolları taşımacılık hizmeti sektöründe sektörün önde gelen isimlerinden CGL Lojistik Uluslararası Nakliyat ve
Dış Ticaret Firmamızla ticari birlikteliğimiz sebebiyle hava taşımacılığında en iyi çözüm ortağınız olacaktır.

• Deniz yolu nakliyesi ile yapılabilecek taşımalarda limandan limana tüm hizmetleri, liman içi hizmetleri ve dahili nakliye
hizmetlerini gerektiğinde sunar.

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol